Khuyến công
Kế hoạch số 1586/KH-SCT ngày 14/4/2020 triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương Đồng Nai năm 2020

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-BCT ngày 18/02/2020 của Bộ Công Thương về việc ban  hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” năm 2020, Sở Công Thương Đồng Nai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2020 với các mục tiêu như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tin thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

- Tạo thuận lợi thương  mại kết hợp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường; Tăng cường quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa, giảm nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid – 19 gây ra;

- Nâng cao thông tin thị trường, dự báo cung cầu, cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp; Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ứng dụng phương thức phân phối hiện đại để tăng cường tiêu thụ hàng hóa, kết nối giữa thị trường trong nước và quốc tế;

- Thực hiện đánh giá, báo cáo tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo;

- Rà soát, đề xuất, kiến nghị ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, khuyến công, phát triển hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng, bảo vệ người tiêu dùng,… tạo hành lang pháp lý minh bạch, môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp tăng trưởng kinh tế.

 

Theo Kế hoạch trên Sở Công Thương Đồng Nai giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Quảng bá các sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của tỉnh tại showroom (sau khi đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác)

- Đề xuất chương trình tôn vinh, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

- Rà soát, đánh giá, đề xuất ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Nai gia iđoạn 2021 - 2025

- Tăng cường đội ngũ công tác viên khuyến công ở cáchuyện, thị, thành để đảm bảo thực hiện đầy đủ các công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công;

- Tổ chức các lớp tậphuấn, đàotạo về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng,

- Đẩynhanhtiếnđộ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái;

- Hỗ trợ các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định xây dựng Đề án gửi Cục Công Thương Địa phương để được hỗ trợ theo Chương trình Khuyến công Quốc gia;

- Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan khảo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn liên doanh, liênkết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề;

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp./.

Zalo
news_detail-news