Tin Tức
Kế hoạch số 2257/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2020

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2257/KH-UBND về Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2020.

+ Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát các hoạt động khuyến công của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật;

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Hỗ trợ phát triển các cơ sở CNNT thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu bao gồm: Chế biến nông - lâm nghiệp, chế biến thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp hóa chất phục vụ công nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử, tin học; chế biến nguyên liệu. Ưu tiên hỗ trợ các cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và bảo vệ môi trường, có lợi thế xuất khẩu;

- Thông qua hoạt động khuyến công, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn.

+ Mục tiêu cụ thể

- Giá trị sản xuất CNNT (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 66.133 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2019.

- Tạo việc làm cho 308 lao động nông thôn; hỗ trợ trực tiếp cho 14 cơ sở CNNT và có từ 180 lượt cơ sở sản xuất CNNT, từ 950 lượt cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động của các cơ sở CNNT, cán bộ làm khuyến công được hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt động Khuyến công.

- Dự kiến từ 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 55 cá nhân được vinh danh nghệ nhân thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương.

- Khuyến khích các cơ sở CNNT tự bỏ kinh phí khoảng 4,3 tỷ đồng cùng với một phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển CNNT.

Đính kèm: Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 06/3/2020

Zalo
news_detail-news