Khuyến công
ĐỒNG NAI CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Theo số liệu Cục Thống kê, Đồng Nai có khoảng 9.795 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), trong đó hơn 85% là hộ kinh doanh. Cơ sở CNNT đa phần có qui mô nhỏ và vừa nên năng lực cạnh tranh còn hạn chế so với khu vực kinh tế khác. Theo đó, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cơ sở CNNT cả đầu vào lẫn đầu ra là nhiệm vụ của công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Trong các hoạt động đã triển khai, chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn là một hoạt động trọng tâm của công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai.  

 

Một số Sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai


Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm CNNT, chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu trong những năm qua được UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo ngành công thương và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện. Đây là hoạt động quan trọng hàng năm, giúp tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính chất đặc trưng lợi thế của từng vùng trên địa bàn các huyện/thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ sấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Trên cơ sở quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phảm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương), UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai). Theo đó cơ chế, chính sách của địa phương đối với công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu có nhiều quy định có lợi hơn cho cơ sở CNNT.
 
Đối với sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai), mức chi tiền thưởng là 5 lần mức lương cơ sở/sản phẩm (Thông tư 28/2018/TT-BTC thì cấp Khu vực là 5 triệu/sản phẩm, cấp Quốc gia không quá 10 triệu/sản phẩm, bao gồm cả Giấy chứng nhận, khung, kỷ niệm chương và tiền thưởng).
Cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh trở lên được ưu tiên hỗ trợ từ chính sách khuyến công của địa phương, được hưởng mức hỗ trợ cao hơn so với các đối tượng khuyến công theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2108 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai. Cụ thể: “Mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ bằng 1,3 lần mức kinh phí quy định cho tất cả các hoạt động khuyến công”.
Kết quả triển khai chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu đến nay, có 193 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 21 sản phẩm được Cục Công Thương địa phương công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, có 07 sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.
Ngoài hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, một số hoạt động khuyến công trọng tâm được ngành Công Thương triển khai để tạo động lực mạnh hơn nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất CNNT như: hỗ trợ tư vấn quản lý sản xuất, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu gắn với phát triển du lịch của địa phương, nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, duy trì mở rộng hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Công tác thông tin tuyên truyền hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp được chú trọng qua các hình thức thực hiện chuyên đề phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, phát hành Bản tin Khuyến công hàng quý; tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố thuộc tỉnh, Hội nghị tập huấn cán bộ khuyến công hàng năm; trên website Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; hỗ trợ trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm tại Showroom của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news