Kế hoạch số 10877/KH-UBND, ngày 23/9/2019 về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019 – 2020
Lượt xem: 516

Thực hiện Kế hoạch số 10946/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU ngày 27/6/2019 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Gọi tắt là Chương trình OCOP) đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả, góp phần tạo ra một bước phát triển mới của kinh tế khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu; qua đó phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững, giúp khu vực nông thôn giải quyết những vấn đề quan trọng và căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.  

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
ocop_detail-product