Tin Tức
Ngừng hoạt động các điểm bán hàng thiết yếu, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa thay thế chợ tạm để thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19 tính đến ngày 01/8/2021 trên địa bàn tỉn

Thực hiện  chỉ  đạo của Ủy ban  nhân dân  tỉnh Đồng  Nai  tại Công văn  số 8699/UBND-KTNS ngày23/7/2021 về việc một số giải pháp thực hiện trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 8827/UBND-KGVX ngày 27/7/2021về việc thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Công Thương tổng hợp danh sách các điểm bán hàng thiết yếu, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa thay thế chợ tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tính đến ngày 01/8/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đề nghị Quý đơn vị hỗ trợ:

1. Truyền thông các Điểm bán hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (phụ lục gửi kèm theo).

2. Vận động, tuyên truyền, khích khuyến người dân trước khi đi mua hàng thiết yếu, cần lưu ý thực hiện: (1) Ghi ra giấy danh sách các hàng hóa cần mua; (2) Mở google map để tra cứu các điểm bán hàng thiết yếu gần nhà nhất để thực hiện việc mua sắm được nhanh, gon, lẹ, chính xác nhằm tiết kiệm thời gian, không mất thời gian đi ra khỏi nhà không cần thiết; (3) đồng thời thực hiện tốt thông điệp 5K.

Zalo
news_detail-news