Tin Tức
Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng ngày 08/9/2022 , tại Hội Trường Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai. Sở Công Thương  Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)  cho tất cả Cán bộ công chức, viên chức của các phòng, đơn vị và Đảng viên tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Đồng chí  Trần Văn Giới - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

 

Đồng chí  Trần Văn Giới - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, báo cáo viên tại Hội nghị


Hội nghị đã quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Qua đó, học tập, nghiên cúu nhằm giúp Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Zalo
news_detail-news