Khuyến công
Thông báo về việc niêm yết công khai thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Viên chức của

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đợt 1 năm 2022

 

Căn cứ Công văn số 1318/SCT-VP, ngày 18/3/2022 của Sở Công Thương về việc chấp thuận chủ trương tuyển dụng viên chức trong biên chế đợt 1 năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SCT ngày 05/4/2022 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-HĐTD KC&TV, ngày 07/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐTD KC&TV ngày 13/4/2022 về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 20/5/2022 về nội dung họp xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đợt 1 năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng Viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo như sau:

         1. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức (Vòng 2). (Danh sách đính kèm).

2. Thời gian tổ chức xét tuyển: bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 15/6/2022. (Đính kèm lịch phỏng vấn chi tiết).

3. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (165A, CMT8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)

Hội đồng xét tuyển thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./.

Tải file:

1. Thông báo số 28/TB-HĐXTVC KC&TV; ngày 13/6/2022;

2. Danh sách đính kèm;

3. Lịch phỏng vấn.

Zalo
news_detail-news