Thông báo
Thông báo về việc niêm yết công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp
THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 
của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp
 
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BCT ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai;
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán nhà nước Quý II năm 2020 của Trung tâm theo Quyết định số   43 /QĐ-KC&TV  ngày  31  /  7  /2020 đến tất cả cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm biết.
- Địa điểm niêm yết: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.
- Thời gian niêm yết: từ ngày 31/7/2020 đến hết ngày 31/8/2020.
- Trong quá trình niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, nếu cán bộ công chức, viên chức và người lao động có ý kiến đề nghị góp ý với phòng Hành chính – Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Giám đốc trung tâm xem xét./.
Xem VB gốc
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news