Tin Tức
Kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025

Theo kế hoạch UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của phát luật;

+ Lồng ghép nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất trong làng nghề và ngành nghề nông thôn;

+ Chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đưa các sản phẩm làng nghề, nghề truyền thống vào bán các chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại trên địa bàn toàn tỉnh;

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường quảng bá sản phẩm ngành nghế nông thôn.

(Đính kèm: Kế hoạch số 13406/KH-UBND )

Zalo
news_detail-news