Tin Tức
Kế hoạch số 4129/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Năm 2020 UBND giao cho Sở Công Thương Đồng Nai Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả thực hiện những nội dung chủ yếu như sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến các cơ sở sản xuất công nghiệp, có tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức: qua báo, đài phát thanh, đài truyền hình; băng rôn, bảng hiệu; trực tiếp đến doanh nghiệp bằng bản tin, tài liệu tập huấn, hội thảo.

b) Khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất thực tế của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân gây thất thoát nguyên, nhiên liệu và năng lượng để từ đó đề ra các giải pháp SXSH và kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng và phổ biến các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện về SXSH, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp áp dụng. Tiến hành đánh giá nhanh SXSH cho các CSSX, doanh nghiệp điển hình.

c) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về sản xuất sạch hơn cho các nhân viên phụ trách của các cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH và cán bộ phụ trách của các phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố; các Sở ban ngành, Ban quản lý các KCN, Cụm công nghiệp.

d) Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ gây nhiễm môi trường, tiêu thụ nhiều năng lượng và nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Tiến hành đánh giá hiệu quả SXSH cho các CSSX, doanh nghiệp đã áp dụng SXSH.

e) Đánh giá hiệu quả áp dụng SXSH đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp đã được Sở Công Thương hỗ trợ lập báo cáo đánh giá nhanh và hỗ trợ kỹ thuật, các giải pháp thực hiện SXSH.

Zalo
news_detail-news