Tin Tức
Kết quả thực hiện công tác khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Trong bối cảnh đó, hoạt động khuyến công 06 tháng đầu năm 2020 vẫn được triển khai tích cực. Về khuyến công quốc gia, căn cứ Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp với Cục Công Thương Địa phương, với đơn vị thụ hưởng và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đề án đã được hoàn thành. Về khuyến công địa phương, đã tham mưu Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 06/3/2020 về Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2020, Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách của nhà nước của ngành Công Thương Đồng Nai và Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; Tham mưu Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025; phối hợp các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng dự thảo Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; đề xuất ngừng triển khai trong năm 2020 những nội dung hoạt động khuyến công không khả thi như học tập kinh nghiệm, hỗ trợ trưng bày sản phẩm, hỗ trợ thuê gian hàng hội chợ, giảm chỉ tiêu và kinh phí thực hiện đối với các nội dung tham gia hội chợ triển lãm, xây dựng mô hình thí điểm sản xuất sạch hơn, hỗ trợ lãi suất vốn vay; Xây dựng 05 đề án chi tiết gồm đề án Tuyên truyền khuyến công, đề án tham gia Hội chợ triển lãm trong nước (đợt 1), đề án tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đề án tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương, đề án nâng cao năng lực quản lý. Trong đó, 02 đề án đã được phê duyệt (đề án tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; đề án tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương), 03 đề án còn lại đang chờ UBND tỉnh phê duyệt; khảo sát xây dựng 06 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; Thực hiện 12 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, xây dựng và phát hành 800 cuốn Bản tin Khuyến công, cập nhật cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn, duy trì Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai với hơn 4.000 lượt truy cập; Hoàn thành lập hồ sơ 12 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khu vực phía Nam năm 2020; Trình Sở Công Thương kế hoạch kinh phí xây dựng bộ định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Công Thương; Xây dựng Phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác giai đoạn 2020-2022. 
 

 

 

Ban giám khảo - Hội đồng bình chọn SPCNNTTB đang thẩm định Sản Phẩm Hạt  sen sấy tại Cơ sở chê biến hạt sen Trường Phát H.Nhơn Trạch

Đối với lĩnh vực tư vấn công nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2020 đã tập trung triển khai hiệu quả các hợp đồng tư vấn trên các lĩnh vực: (1) Lĩnh vực Tư vấn QLDA, Tư vấn đấu thầu: Tham mưu Sở Công Thương QLDA, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc của Trung tâm”. Triển khai công tác đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình, đề án ngành Công Thương; Các gói thầu mua sắm thiết bị, thi công xây lắp của các chủ đầu tư trên địa bàn TP. Biên Hòa và các huyện; (2) Lĩnh vực Tư vấn Thiết kế: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình đầu tư lưới điện trung hạ thế TBA kế hoạch 2020 của điện lực các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện lập hồ sơ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án cấp điện cho Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp có quy mô lớn, như: Nâng cấp và phát triển lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Long Thành năm 2019-2020; xây dựng mới lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Xuân Lộc năm 2019-2020)...; (3) Lĩnh vực tư vấn thẩm tra Thiết kế kỹ thuật thi công – TDT: Triển khai thẩm tra các hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế kỹ thuật thi công – TDT các công trình Trung hạ thế, TBA, chiếu sáng cho các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh (Thẩm tra TKBVTC-DT công trình có quy mô lớn như: Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật thi công – TDT công trình: Hạ tầng Kỹ thuật KCN Ông Kèo tuyến đường quy hoạch số 2; hạng mục: Đường dây trung thế, TBA, cáp ngầm hạ thế); Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – TDT công trình: Hạ tầng kỹ thuật KCN Ông Kèo tuyến đường quy hoạch số 4, hạng mục: Đường dây trung thế, TBA, cáp ngầm hạ thế)...; (4)  Lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công: Triển thực hiện giám sát các công trình đầu tư lưới điện trung hạ thế TBA Kế hoạch 2019 và 2020 của các Điện lực trên địa bàn tỉnh... Thực hiện giám sát thi công một số công trình có quy mô lớn như: Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch năm 2019; Xây dựng đường dây hạ thế mạch 2 để chống quá tải dây dẫn, giảm tổn thất điện năng khu vực thị xã Long Khánh năm 2020...
Để thực hiện tốt Kế hoạch khuyến công và tư vấn công nghiệp năm 2020, 06 tháng cuối năm sẽ tập trung vào một số giải pháp sau:
 

 

 

 

 

 

 
( Chương trình chuyên đề khuyến công phát sóng trên 
Đài phát Thanh truyền hình Đồng Nai 1)
Đối với hoạt động khuyến công: (1) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật về khuyến công bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, xã và tại cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận được chính sách khuyến công để chủ động tham gia; (2)Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả; kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục tiêu, yêu cầu của đề án cũng như các quy định khác về hoạt động Khuyến công; (3) Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công; (4) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động khuyến công theo quy định. 
Đối với hoạt động tư vấn công nghiệp: (1) Tăng cường công tác tiếp thị và mở rộng thị trường ở nhiều địa phương khác nhau và các thành phần kinh tế khác nhau; tiếp tục thực hiện dich vụ tư vấn các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời chú trọng tiếp cận các công trình có nguồn vốn ngoài Nhà nước; (2) Sử dụng hiệu quả đồng vốn tích lũy của Trung tâm nhằm đầu tư và mở rộng hoạt động tư vấn vào các lĩnh vực mới, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho CBVC, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra./.

 

Zalo
news_detail-news