Tin Tức
Quá trình xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2019

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương là một hoạt động khuyến công đặc thù của tỉnh Đồng Nai được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp của những nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trong việc góp phần gìn giữ và phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời khuyến khích, động viên nghệ nhân, thợ giỏi thi đua nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Quá trình tổ chức triển khai được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tham mưu cho Sở Công Thương theo đúng quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 và Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/04/2019 của UBND Tỉnh Đồng Nai) và quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai).

Năm 2019, sau khi Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019 được ban hành (Kế hoạch số 3535/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp đã triển khai xây dựng Đề án khuyến công địa phương về xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trình Sở Công Thương thẩm định, gửi Sở Tài chính thống nhất kinh phí thực hiện. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-SCT ngày 14/5/2019 về phê duyệt Đề án Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2019.

Căn cứ Quyết định phê duyệt đề án của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp đã tham mưu Sở Công Thương nội dung Văn bản hướng dẫn, triển khai công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2019 gửi UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc UBND huyện/thành phố triển khai đến UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi đối tượng xét tặng để đăng ký tham gia, tổ chức xét chọn cấp cơ sở và đăng ký xét tặng cấp Tỉnh.

Tổng số cá nhân đăng ký xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019 là 75 người đang hoạt động nghề mộc, tơ tằm, may công nghiệp, cơ khí và chế biến thực phẩm sản xuất tại các Cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn 07 huyện (Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Long Thành). Trong đó có 73 người đề nghị xét tặng danh hiệu thợ giỏi, 02 người đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân và không có cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Người có công đưa nghề về địa phương. Các cá nhân này được đề nghị bởi 09 Hội đồng cơ sở (trong đó có 02 Hội đồng đơn vị - Cơ sở công nghiệp nông thôn và 07 Hội đồng cấp xã. Qua tổng hợp hồ sơ có 58 cá nhân đủ điều kiện, đáp ứng các tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi. Có 17 cá nhân, trong đó có 16 cá nhân thuộc Cơ sở công nghiệp nông thôn không đáp ứng về đối tượng áp dụng theo quy định và 01 cá nhân đã nghỉ việc tại thời điểm xét tặng cấp tỉnh, do đó không đủ điều kiện để xét tặng theo quy định.

Trước khi Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai, từ ngày 29/11/2019 đến ngày 05/12/2019 Đoàn Thành viên Hội đồng đã đi khảo sát thực tế tại nơi làm việc của các cá nhân đăng ký xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi để ghi nhận tình trạng hoạt động nghề và tay nghề của cá các cá nhân để làm cơ sở cho việc bỏ phiếu bầu các danh hiệu tại Cuộc họp Hội đồng. Ngày 11/12/2019, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai đã tiến hành họp theo quy định. Các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá, đối chiếu từng tiêu chuẩn quy định đối với từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu bầu danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi cho 75 cá nhân. Kết quả, có 58/75 cá nhân đạt tỷ lệ phiếu bầu theo quy định được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2019. Trong đó Nghệ nhân là 02 cá nhân và Thợ giỏi là 56 cá nhân. Kết quả đạt được của công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương tuy chưa xứng tầm với một địa phương có thế mạnh về công nghiệp như Đồng Nai nhưng qua đây đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc thực thi chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

Các Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2019 đã được tôn vinh và biểu dương tại Lễ Tôn vinh Nghệ nhân, Thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2019 ngày 27/12/2019./.

Zalo
news_detail-news