Tin Tức
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Điều kiện dự tuyển:

a. Điều kiện tuyển dụng: (Căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

- Số lượng cần tuyển: 01 người.

- Vị trí việc làm: Văn thư lưu trữ .

- Trình độ: Từ Trung cấp chuyên ngành Văn thư Lưu trữ trở lên.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo:

+ Đối với chức danh Văn thư (mã số ngạch 02.007):

= Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

= Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B trở lên);

= Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ A trở lên).

+ Đối với chức danh Văn thư trung cấp (mã số ngạch 02.008):

= Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

= Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A trở lên);

= Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ A trở lên);

3. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tổ chức xét vòng 2.

b). Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

c) Xác định người trúng tuyển trong kì xét tuyển: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d) Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ), quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về nước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Hình thức đăng ký dự tuyển: Căn cứ Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ), Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 07/9/2020.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ. ( Mẫu phiếu ĐK)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao hợp lệ CMND, Hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Các loại giấy tờ chứng minh về thâm niên, kinh nghiệm công tác (Nếu có);

- 02 (hai) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

- 02 ảnh cỡ 4 x 6;

Lưu ý: Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32 cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (Số 165A, đường CMT8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai)

3. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển: được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (http:// khuyencongvatuvancongnghiepdongnai.gov.vn).

4. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (165A, CMT8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

5. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Bà: Trần Cẩm Lệ Quyên – Chức vụ: Chuyên viên Phòng Hành chính – TH, Số điện thoại: 0935 544 927 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

Zalo
news_detail-news