Thông báo
Mời đăng ký tham gia Chương trình biểu dương TOP công nghiệp 4.0 lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtViệt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện sáng tạo và Chuyển đổi số và một số bộ/ngành liên quan bảo trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số, tự động hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế số” và Chương trình “Biểu dương TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam –Industrie Awards”. Chương trình dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 hàng năm.
Trung tâm KC&TVPTCN xin triển khai đến các đơn vị biết nếu đơn vị nao có quan tâm tham gia khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu các điều kiện, tiêu chí theo nội dung Công văn số 02/LHHVN-KHCNMT ngày 05/01/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Để đăng ký tham gia Chương trình biểu dương TOP công nghiệp 4.0, đồng thời gửi phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu) về Sở Công Thương trước ngày 17/04/2023để tổng hợp gửi Sở Khoa học học và Công nghệ theo quy định. 
Chương trình và Mẫu đăng ký tham dự

 

Zalo
news_detail-news