Giới Thiệu
Quá trình phát triển

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương Đồng Nai, trên cơ sở hợp nhất 02 Trung tâm đó là Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai và Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, cụ thể các Trung tâm trước khi hợp nhất như sau:

- Trung tâm Tư vấn Công nghiệp: Là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 1802/QĐ.CT.UBT ngày 08/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động tài chính theo cơ chế lấy thu bù chi, tự chủ 100% về tài chính. Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương trong công tác quy hoạch phát triển công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, thươngmại.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm: Ban Lãnh đạo có 01 Giám đốc;03 phòng chuyên môn trực thuộc: (1) PhòngTổng hợp, (2) Phòng Dự án - Sản xuất sạch hơn, (3) Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật.Tổng số cán bộ viên chức tại đơn vị là 18 người.

-Trung tâm Khuyến công: Được thành lập tại Quyết định số 5504/QĐ.CT.UBT ngày 12/11/2004, được xác định là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động. Đến ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4757/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh giai đoạn 2018-2019, theo Quyết định trên Trung tâm Khuyến công là đơn vị do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ và tư vấn một số lĩnh vực khuyến công.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm: Ban Lãnh đạo có 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc; 04 phòng chuyên môn: (1) Phòng Hành chính - Tổng hợp, (2) Phòng Khuyến công, (3) Phòng Tư vấn, (4) Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin. Tổng số cán bộ viên chức tại đơn vị là 16 người.

Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2018. Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương Đồng Nai cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và tư vấn một số lĩnh vực về khuyến công; công tác quy hoạch phát triển công thương tại địa phương, tiết kiệm năng lượng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai được quy định theo Quyết định số 367/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai gồm có: Ban Lãnh đạo (04 người, gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc); Phòng Hành chính – Tổng hợp (12 người); Phòng Khuyến công (07 người); Phòng tư vấn (07 người).

Tổng số công chức, viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai: Biên chế của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, được giao 14 chỉ tiêu biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động trong tổng biên chế của Sở Công Thương được UBND tỉnh Đồng Nai giao hàng năm. Tổng số viên chức và hợp đồng lao động hiện nay là 30 người, bao gồm: 13 viên chức trong biên chế được giao; 12 viên chức tự chủ về biên chế; 01 hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP và 04 hợp đồng lao động. Đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị có kinh nghiệm lâu năm, năng động, nhiệt tình, đoàn kết, có trình độ, năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ giao. 

Địa chỉ Trụ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai: số 165A – đường Cách Mạng Tháng 8 – phường Quyết Thắng – thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai. Điện thoại/Fax:(0251) 3.842534/ (0251) 3.941 647. Email: kctvptcn@dongnai.gov.vn /kctvptcn@gmail.com; Website: http://khuyencongvatuvancongnghiepdongnai.org.vn

 

Tin liên quan
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news