Giới Thiệu
Phòng Hành chính - TH

1. Lãnh đạo phòng Hành chính - TH

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG:

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH BỰ

Năm sinh: 1988

Điện thoại liên lạc: 0778. 557 558

Email: bunt.sct@dongnai.gov.vn; thanhbu.kt@gmail.com

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI

Năm sinh: 1964

Điện thoại liên lạc: 0909. 813 650

Email: tainv.sct@dongnai.gov.vn; tttvcndn@yahoo.com.vn

2. Danh sách phòng Hành chính – Tổng hợp:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

1

Nguyễn Thành Bự

1988

Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng/ Kế toán Trưởng

Thạc sỹ Kế toán

2

Nguyễn Văn Tài

1964

Phó Trưởng phòng

Cử nhân Khoa học

3

Đỗ Thị Lộc

1976

Chuyên viên

Kỹ sư môi trường

4

Trần Cẩm Lệ Quyên

1985

Chuyên viên

Cử nhân Kế toán

5

Nguyễn Thị Thanh Nhã

1988

Kế toán viên

Cử nhân Kế toán

6

Nguyễn Thị Thanh Giang

1988

Văn thư

Cử nhân Luật; THCN Hành chính Văn thư

7

Phạm Tuấn Khanh

1977

Nhân viên

Lái xe

8

Tạ Văn Tiến

1980

Nhân viên

Bảo vệ

9

Nhữ Đăng Hoàng

1962

Nhân viên

Bảo vệ

3. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (sau đây gọi là Trung tâm) thực hiện công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tổng hợp theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm và các quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

4.1. Công tác hành chính văn phòng: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trên các lĩnh vực, nội dung sau:

a) Xây dựng quy chế làm việc và nội quy của Trung tâm. Đôn đốc các phòng, viên chức, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Trung tâm và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định;

b) Xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Bảo vệ bí mật nhà nước

c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;

d) Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công;

đ) Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai;

e) Công tác lễ tân của Trung tâm;

g) Công tác cải cách thủ tục hành chính;

h) Kế hoạch và dự toán kinh phí cho hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

i) Quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản, thu, chi các nguồn kinh phí theo đúng chế độ của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

k) Theo dõi hạch toán tài sản công theo quy định của Luật kế toán; tổng hợp, báo cáo tài chính, quyết toán theo định kỳ hàng quý, hàng năm; quản lý tiền mặt, kho quĩ theo đúng qui định của Nhà nước;

l)  Kiểm kê tài sản theo định kỳ;

m) Xây dựng, tham mưu số liệu, tài liệu phục vụ công tác quản trị của Trung tâm;

4.2. Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:

a) Rà soát chức năng, nhiệm vu, đánh giá hiệu quả thực hiện biên chế, tài chính; xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình Giám đốc Sở phê duyệt;

b) Quản lý tổ chức bộ máy, tuyển dụng, bố trí, điều động viên chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ… đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Công Thương quyết định ban hành. Theo yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng giai đoạn, đề xuất và tham mưu Lãnh đạoTrung tâm xem xét, quyết định sắp xếp lại hoặc thành lập thêm các phòng thuộc Trung tâm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí viên chức cho các phòng thuộc Trung tâm;

đ) Tham mưu số lượng lao động hợp đồng và trả lương từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm;

e)  Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nâng lương thường xuyên và trước hạn.

4.3. Thi đua, khen thưởng- kỷ luật: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:

a) Công tác đánh giá công vụ, thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

b) Công tác tham mưu, đề xuất Sở Công Thương khen thưởng đối với các phòng kinh tế/ kinh tế hạ tầng có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện hoạt động khuyến công;

c) Tham mưu thành lập, kiện toàn HĐTĐKT, HĐTĐSK của Trung tâm.

4.4. Công tác pháp chế: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:

a) Ban hành các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Trung tâm;

b) Công tác xây dựng dự thảo các văn bản áp dụng qui phạm pháp luật theo chức năng, quyền hạn được giao;

c) Tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm, quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động của Trung tâm;

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho viên chức, người lao động của Trung tâm;

e) Phối hợp với các phòng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;

g) Giúp Lãnh đạo Trung tâm chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật;

4.5. Tham mưu công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận;

4.6. Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan khác do Lãnh đạo Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật;

Tin liên quan
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news