Giới Thiệu
Phòng Tư vấn

1. Lãnh đạo phòng Tư vấn

 

 

2. Danh sách phòng Tư vấn:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

1

Đỗ Quốc Bảo

1984

Nhân viên

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử

2

Lê Hoài Phương

1980

Chuyên viên

Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ điện tử

3

Phạm Thị Hương

1979

Chuyên viên

Cử nhân Kế toán

4

Nguyễn Văn Tuyên

1981

Chuyên viên

Kỹ sư Điện

5

Nguyễn Duy Huấn

1993

Chuyên viên

Kỹ sư Xây dựng

3. Chức năng

Phòng Tư vấn là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện công tác quy hoạch phát triển Công thương tại địa phương, tiết kiệm năng lượng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại; Tư vấn Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; công trình điện có cấp điện áp đến 35KV; Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm toán năng lượng các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm và các quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

4.1. Về hoạt động dịch vụ tư vấn: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:

Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn các công trình hạ tầng cụm điểm công nghiệp, hạ tầng làng nghề, cụm dân cư ở nông thôn, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng ở nông thôn như: lập dự án đầu tư và thiết kế quy hoạch; báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán.

4.2. Xây dựng văn bản hành chính trình Giám đốc phê duyệt về:

a) Công tác tư vấn quản lý dự án; đấu thầu; tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Giám đốc phê duyệt.

b) Xây dựng Quyết định về nhân sự đủ điều kiện về công tác đấu thầu, chấm thầu theo đúng qui định, trình Giám đốc phê duyệt.

4.3. Xây dựng chương trình, đề án chính trình Giám đốc về:

a) Chương trình, kế hoạch, đề án về công tác tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu Giám đốc Trung tâm xem xét, trình Sở Công Thương phê duyệt.

b) Phối hợp cùng với các phòng chuyên môn của Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn theo kế hoạch khuyến công được giao; hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp ký kết hợp đồng, giám sát, theo dõi các đơn vị thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện.

4.4. Về hoạt động tư vấn :

a) Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại:

- Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm, điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch cụm điểm dân cư; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại;

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu, khối, cụm, điểm công nghiệp, điện); thương mại, công trình dân dụng và cụm dân cư như: Lập dự án; báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án; giám sát thi công;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Tư vấn các lĩnh vực về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

b) Tư vấn cho các chủ đầu tư giám sát kỹ thuật xây dựng điện, lập hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị (nếu được chủ đầu tư ủy quyền), khảo sát, thiết kế, lập các báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình điện trung, hạ thế, TBA, hệ thống chiếu sáng; thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán các công trình điện có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống;

c) Thực hiện các dịch vụ tư vấn giúp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn chỉnh các thủ tục từ chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn đưa dự án đầu tư vào triển khai thực hiện. Tư vấn và thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của các nhà đầu tư;

d) Tư vấn khảo sát, thăm dò, thiết kế mỏ cho các dự án đầu tư vào ngành khai thác tài nguyên khoáng sản; Tư vấn khảo sát địa chất phục vụ xây dựng các công trình công nghiệp; Tư vấn khảo sát thiết kế quy hoạch các công trình công nghiệp; Tư vấn đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực thiết kế, xây lắp công trình công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình công nghiệp; thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu điều tra cơ bản để các nhà đầu tư triển khai lập dự án đầu tư; Tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý hướng vào chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, thực hiện công tác tư vấn trong quá trình triển khai và tư vấn giúp các doanh nghiệp thuê các tổ chức đánh giá, nhằm tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp;

e) Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các thiết bị sản xuất công nghiệp;

g) Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình giao thông; tư vấn thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

h) Tư vấn lập Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các doanh nghiệp ngành công thương. (theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công thương quy định về công tác quản lý an toàn trong ngành công thương);

i) Tổ chức thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm:

- Triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án và chương trình về SXSH, nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững;

- Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam; hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động sản xuất sạch hơn; xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn;

- Xây dựng và tham gia thực hiện sản xuất sạch hơn trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế; Xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn; Thực hiện dịch vụ tư vấn về sản xuất sạch hơn.

4.5. Xây dựng văn bản hành chính về công tác tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra; xây dựng báo cáo tuyên truyền về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Giám đốc phê duyệt.

4.6. Quản lý tài sản của phòng được giao quản lý.

4.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.​

Tin liên quan
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news