Tin Tức
Đồng Nai: Sửa đổi nội dung chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai về phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 mục II như sau: Đối tượng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về Ban hành quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyên công tỉnh Đồng Nai.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 mục II, ưu tiên các xã khu vực III, khu vực II, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ- TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 1 mục III, tổ chức 04 đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước; b) Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho 1.084 học viên.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III, hỗ trợ 33 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Sửa đổi, bổ sung điểm đ, e khoản 3 mục III, tổ chức 12 gian hàng chung tham gia hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn chi phí thuê 20 gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm trong nước.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, c khoản 7 mục III: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 700 cán bộ làm công tác khuyến công; tham gia 07 hội nghị khuyến công do Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương tổ chức.

Sửa đổi, bổ sung mục IV. Kinh phí dự kiến như sau: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình là: 34.904.502.314 đồng. Trong đó: Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 25.460.187.314 đồng, chiếm 72,94%; nguồn kinh phí thu hút từ các cơ sở công nghiệp nông thôn (nguồn khác) là 9.444.315.000 đồng, chiếm 27,06%. Kinh phí thực hiện Chương trình phân theo năm.

Bố trí và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước: Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách cho công tác khuyến công, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Tài chính lập 5 dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

Đối với những đề án, nhiệm vụ khi xây dựng dự toán thực tế có phát sinh tăng kinh phí so với chương trình, Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tăng mức kinh phí hỗ trợ nhưng không làm tăng tổng kinh phí trong chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025. Nguồn kinh phí từ những nội dung không thực hiện hoặc nội dung thực hiện không sử dụng hết kinh phí.

Theo quyết định mới, UBND tỉnh Đồng Nai bãi bỏ điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm h khoản 3, khoản 4, 5, 8 mục III. 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news