Khuyến công
Kết quả hoạt động khuyến công và tư vấn công nghiệp quý 1/2021

1.Kết quả thực hiện công tác khuyến công

 • Thực hiện thanh quyết toán kinh phí các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2020.
 • Thực hiện 06 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; Phát hành Bản tin Khuyến công Quý IV/2020, xây dựng bản tin Khuyến công quý I/2021. Cập nhật cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn, cập nhật website.
 •  Tổ chức Lễ tôn vinh SPCNNTTB cấp khu vực, SPCNNTTB và Thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2020.
 • Theo dõi kết quả chi thưởng cho 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (02 Nghệ nhân Ưu tú đã nhận được tiền thưởng).
 • Theo dõi kết quả phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021).
 • Trình Sở Công Thương dự thảo Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2021.
 • Tổng hợp đăng ký kế hoạch khuyến công của địa phương, chuẩn bị xây dựng các đề án chi tiết từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021; Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021. Nâng cao năng lực quản lý; Tuyên truyền khuyến công.
 • Triển khai nội dung hợp đồng cộng tác viên khuyến công năm 2021; đánh giá kết quả hoạt động mạng lưới cộng tác viên năm quý I/2021.
 • Tiếp tục nghiên cứu tài liệu để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp khuyến công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công.
 • Tổ chức hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2020.
 • Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của Ngành Công Thương.
 • Triển khai đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2022 đến UBND cấp huyện.
 1. Kết quả thực hiện công tác tư vấn công nghiệp
 • Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc và trang thiết bị của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai: Theo dõi kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo thẩm định số 147/BC-SKHĐT ngày 26/02/2021). Triển khai kế hoạch di dời địa điểm làm việc phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc của Trung tâm Khuyến công vàTư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai.
 • Về việc điều chuyển tài sản từ Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Tư vấn Công nghiệp sang Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp quản lý, sử dụng do sáp nhập: Theo dõi kết quả Sở Tài chính điều chỉnh giá trị tài sản bàn giao. Theo dõi kết quả xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất (Đã nhận Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng đất).
 • Tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – TDT.
Zalo
news_detail-news