Thông báo
Mời tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ năm 2023”

Sở KH-CN vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến/trực tiếp Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 20223 Cuộc thi sẽ tập trung vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 cùng các văn bản hướng dẫn, thi hành các luật trên. Đặc biệt là chính sách của tỉnh trong hỗ trợ các tập thể, cá nhân về bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

ThểlệCuộcthisố827/TL-BTCCTngày25/4/2023củaBanTổchứcCuộcthitìmhiểuphápluậtvềsởhữutrítuệ-SởKhoahọcvàCôngnghệ.

Zalo
news_detail-news