Hoạt động tư vấn
Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiên chính sách hổ trợ phát triển cụm CN​
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 32/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2016
 


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ
phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

_______________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 16 ngày 11/12/2015 về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai tại Tờ trình số 866/TTr-SCT ngày 28/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chính sách hỗ trợ ban hành tại Quy định kèm theo Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Hùng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUY ĐỊNH
Trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các doanh nghiệp trong nước đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp;
b) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp;
c) Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa trong nước thuộc diện di dời ra khỏi các khu quy hoạch dân cư, khu đô thị;
(Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa được xác định theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa);
d) Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đầu tư và hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ðiều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Mỗi cụm công nghiệp hoặc mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp chỉ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 01 lần theo Quy định này.
2. Nếu cùng một nội dung, các chủ đầu tư hạ tầng hoặc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ theo các quy định khác thì không được hỗ trợ theo Quy định này. 
3. Nguồn vốn hỗ trợ do ngân sách địa phương cân đối. Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ phải đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện việc đầu tư và thanh toán, quyết toán vốn đã sử dụng theo quy định hiện hành.
Ðiều 3. Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng tại Điều 1 sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ như sau:
1. Hỗ trợ ứng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng.
2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.
3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp.
4. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng đối với cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng.
Chương II
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
CỤM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Điều 4. Hỗ trợ ứng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng
1. Quỹ phát triển đất tỉnh hỗ trợ ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đối với các cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng để giao cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Mỗi địa phương cấp huyện được Quỹ Phát triển đất tỉnh ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho 01 cụm công nghiệp, trong đó quan tâm thực hiện giải pháp để các cụm công nghiệp tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó thu hút đầu tư như Cụm công nghiệp huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ vốn;
b) Cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập theo quy định;
c) Cụm công nghiệp đã được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;
d) Cụm công nghiệp có khả năng thu hút đầu tư lấp đầy, hoạt động có hiệu quả và góp phần phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Quỹ Phát triển đất của tỉnh.
Điều 5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp
1. Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước. Mức hỗ trợ là 20 tỷ đồng/cụm công nghiệp. Đối với các cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 30 ha: Hỗ trợ 15 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập;
b) Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư;
c) Chi phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp của chủ đầu tư và giá cho thuê lại đối với các nhà đầu tư thứ cấp sẽ được thẩm định của cơ quan chức năng;
d) Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã triển khai thực hiện tối thiểu đạt 50% tổng mức vốn đầu tư của dự án được duyệt.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
Ngân sách tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế khuyến công hàng năm.
Điều 6. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp
1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, hỗ trợ xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng: 30.000 đồng/m2 tính theo diện tích thuê lại của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Mức hỗ trợ không quá 10.000 m2 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp vừa;
b) Mức hỗ trợ không quá 5.000 m2 đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng không quá 150 triệu đồng/doanh nghiệp nhỏ;
c) Mức hỗ trợ không quá 2.000 m2 đối với doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ (hộ kinh doanh) nhưng không quá 60 triệu đồng/hộ kinh doanh.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Doanh nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định phê duyệt doanh nghiệp thuộc diện di dời;
b) Doanh nghiệp di dời đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư;
c) Chủ đầu tư hạ tầng đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt và đã ký hợp đồng cho thuê lại đất với doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp;
d) Doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
Ngân sách tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế khuyến công hàng năm.
Điều 7. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng đối với cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng
1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng đối với cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng trong thời gian 04 năm đầu kể từ ngày đi vào hoạt động. Sau đó Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp tự trang trải kinh phí hoạt động thông qua thu phí từ các nhà đầu tư thứ cấp trong cụm.
2. Hàng năm Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp cấp huyện.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ
Điều 8. Trình tự, thủ tục hỗ trợ ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho cụm công nghiệp không có chủ đầu tư hạ tầng
1. Cơ quan, tổ chức lập hồ sơ
UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
2. Thành phần hồ sơ
a) Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh về đề nghị ứng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp;
b) Bản sao photo quyết định thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện; quyết định thành lập cụm công nghiệp; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Hồ sơ đề nghị ứng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng được lập thành 08 bộ gửi Sở Công Thương (trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).
3. Nhận và xử lý hồ sơ
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp nếu thẩm định hồ sơ không đạt, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức lập hồ sơ để tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định.
a) Thời gian thực hiện thẩm định, phối hợp thẩm định
- Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành liên quan;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi Sở Công Thương. Trường hợp nếu quá 12 ngày không có văn bản gửi về Sở Công Thương thì xem như thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung có liên quan đến sở, ban, ngành đó;
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn phối hợp, Sở Công Thương lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp nếu thẩm định hồ sơ không đạt, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức lập hồ sơ để tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định;
b) Trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo văn bản thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ hay không hỗ trợ. Nếu trường hợp quyết định không hỗ trợ, Ủy ban nhân tỉnh có văn bản trả lời về lý do không hỗ trợ.
Điều 9. Trình tự, thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp
1. Doanh nghiệp, tổ chức lập hồ sơ
Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp bao gồm doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng, tổ chức thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (sau đây gọi là chủ đầu tư hạ tầng).
2. Thành phần hồ sơ
a) Văn bản của chủ đầu tư hạ tầng đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp;
b) Bản sao photo quyết định thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập cụm công nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Báo cáo tình hình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (Mẫu số 01);
d) Dự kiến giá cho thuê lại đất trong cụm công nghiệp;
e) Các chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đã thực hiện xong;
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được lập thành 08 bộ gửi Sở Công Thương (trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).
3. Nhận và xử lý hồ sơ
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp nếu thẩm định hồ sơ không đạt, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức lập hồ sơ để tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định.
a) Thời gian thực hiện thẩm định, phối hợp thẩm định:
- Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành liên quan;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi Sở Công Thương. Trường hợp nếu quá 12 ngày không có văn bản gửi về Sở Công Thương thì xem như thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung có liên quan đến sở, ban, ngành đó;
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn phối hợp, Sở Công Thương lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp nếu thẩm định hồ sơ không đạt, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, tổ chức lập hồ sơ để tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định;
b) Trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo văn bản thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ hay không hỗ trợ. Nếu trường hợp quyết định không hỗ trợ, Ủy ban nhân tỉnh có văn bản trả lời về lý do không hỗ trợ.
Điều 10. Trình tự, thủ tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp
1. Doanh nghiệp, cá nhân lập hồ sơ
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện di dời ra khỏi các khu quy hoạch dân cư, khu quy hoạch đô thị theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.
2. Thành phần hồ sơ
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp;
b) Bản sao photo giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký đầu tư của doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp; hợp đồng giữa chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thuộc diện di dời về việc thuê lại đất trong cụm công nghiệp; dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư của doanh nghiệp di dời được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Bảng tổng kết tài sản hoặc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất;
d) Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp;
đ) Các chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đã thực hiện xong;
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án di dời được lập thành 08 bộ gửi Sở Công Thương (trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).
3. Nhận và xử lý hồ sơ
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp nếu thẩm định hồ sơ không đạt, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức lập hồ sơ để tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định.
a) Thời gian thực hiện thẩm định, phối hợp thẩm định
- Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành liên quan;
- Trong thời gian 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi Sở Công Thương. Trường hợp nếu quá 12 ngày không có văn bản gửi về Sở Công Thương thì xem như thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung có liên quan đến sở, ban, ngành đó;
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn phối hợp, Sở Công Thương lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp nếu thẩm định hồ sơ không đạt, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, cá nhân lập hồ sơ để tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định;
b) Trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo văn bản thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ hay không hỗ trợ. Nếu trường hợp quyết định không hỗ trợ, Ủy ban nhân tỉnh có văn bản trả lời về lý do không hỗ trợ.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news