Thông báo
Thông báo Về việc niêm yết công khai thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BCT ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh ĐồngNai;Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệpthông báo việc niêm yết công khaitình hình thực hiện dự toán nhà nước6 tháng đầunăm 2021của Trung tâmtheo Quyết định số /QĐ-KC&TV ngày / /2021đến tất cảcán bộ viên chức và người lao độngcủa Trung tâmbiết.-Địa điểmniêm yết: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.-Thời gianniêm yết: từ ngày 27/7/2021đến hết ngày27/8/2021Căn  cứ  Thông  tư  61/2017/TT-BCT  ngày  15/6/2017  của  Bộ  Tài  Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh ĐồngNai;
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệpthông báo việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán nhà nước 6 tháng đầu năm 2021của Trung tâm theo Quyết định số /QĐ-KC&TV ngày /  /2021đến tất cả cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm biết.
-Địa điểm niêm yết: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.
-Thời gian niêm yết: từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 27/8/2021

Zalo
news_detail-news