Thông báo
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BCT ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 367/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 của Sở Công Thương ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán nhà nước Quý I năm 2021 của Trung tâm theo Quyết định số 11/QĐ-KC&TV  ngày 09/4/2021 đến tất cả cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm biết.

Địa điểm niêm yết: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

Thời gian niêm yết: từ ngày 8/4/2021 đến hết ngày 8/5/2021.

Trong quá trình niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, nếu cán bộ công chức, viên chức và người lao động có ý kiến đề nghị góp ý với phòng Hành chính – Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Giám đốc trung tâm xem xét./.

File đính kèm:

- Quyết định số 11/QĐ-KC&TV  ngày 09/4/2021;

- Biểu mẫu số 03;

- Báo cáo số 17/BC-KC&TV, ngày 09/4/2021.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news