Tin Tức
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý II/2023 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai.

1. Kết quả đạt được trong quý I/2023:
+ kết quả:
Xây dựng dự thảo Kế hoạch Khuyến công năm 2023 và trình Sở Công Thương gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương; tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch Khuyến công năm 2023 trình Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt.
Triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2022 – 2025: Đánh giá hoạt động mạng lưới cộng tác viên năm 2022; Ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ khuyến công với tổ trưởng, cộng tác viên khuyến công năm 2023; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023.
Duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu và sản phẩm OCOP: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.


Thực hiện 06 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; Phát hành bản tin khuyến công quý 4/2022 và xây dựng bản tin khuyến công quý I/2023; Cập nhật website Trung tâm và cơ sở dữ liệu ngành Công Thương.
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú của Hội đồng cấp tỉnh đến các cá nhân đề nghị xét tặng và gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.
Rà soát nhu cầu khuyến công trên địa bàn các huyện, thành phố, thu thập thông tin dự thảo các đề án khuyến công địa phương năm 2023.
Làm việc với Ban Giám đốc Sở Công Thương về triển khai nhiệm vụ khuyến công 2023.
Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế  Quyết định  số 53/2018/QĐ-UBND   ngày  11/12/2018 của UBND tỉnh về Quy định mức chi  cụ  thể  cho các  hoạt động  khuyến công  và  công  tác  quản lý, sử dụng kinh phí khuyến  công  tỉnh Đồng Nai trình Sở Công Thương gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, Tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương và hoàn chỉnh dự thảo trình Sở Công Thương dự thảo Quyết định thay thế  Quyết định  số 53/2018/QĐ-UBND trình Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt.
Theo dõi kết quả phê duyệt danh mục lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, bộ đơn giá, thẩm tra định mức và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
Dự công bố quyết định thanh tra, tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính.
+ Đánh giá:
Trong quý I/2023 trung tâm tập trung tổng hợp nội dung đăng ký kế hoạch khuyến công của địa phương năm 2023, dự thảo Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2023 trình Sở Công Thương gửi các đơn vị Sở ngành địa phương góp ý, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Tại thời điểm báo cáo Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2023 chưa được UBND phê duyệt nên chưa có cơ sở để Trung tâm trình Sở Công Thương phê duyệt các đề án khuyến công địa phương chi tiết năm 2023 trong quý I/2023.
2. Nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023
+ Nhiệm vụ:
Theo dõi kết quả phê duyệt Kế hoạch Khuyến công năm 2023, Quyết định thay thế  Quyết định  số 53/2018/QĐ-UBND.
Tham mưu Sở Công Thương trình UBND tỉnh chấp thuận xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2019  của UBND tỉnh Đồng Nai).
Rà soát nhu cầu và điều kiện thụ hưởng chính sách khuyến công của các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây dựng các đề án khuyến công địa phương năm 2023. Xây dựng và trình các đề án chi tiết từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương; Tuyên truyền khuyến công; Duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNT, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai; 
Triển khai Đề án Tuyên truyền khuyến công: Thu thập, cập nhật thông tin Website Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện 06 phóng sự chuyên đề khuyến công (định kỳ 02 chuyên đề/tháng); Phát hành Bản tin Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp Quý I/2022; Xây dựng Bản tin khuyến công Quý II/2022.
Triển khai các đề án được phê duyệt:  Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023: Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; Tuyên truyền khuyến công...
Tiếp tục triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công: Tiếp tục triển khai Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn II (2022-2025) quý II/2023. 
Theo dõi kết quả phê duyệt danh mục lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, bộ đơn giá, thẩm tra định mức và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
Theo dõi kết quả phê duyệt danh mục lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, bộ đơn giá, thẩm tra định mức và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
Theo dõi kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra Sở Tài chính.
+ Giải pháp thực hiện:
Bám sát nội dung triển khai trong Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2023 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.
Nghiên cứu tham mưu xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương.
Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công; tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở CNNT tiếp cận được chính sách khuyến công để chủ động tham gia.

 

Zalo
news_detail-news