Tin Tức
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng; Luật Cư trú.

Theo đó  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. Luật bãi bỏ 3 điều, bổ sung mới 4 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành; sửa kỹ thuật 11/142 điều; sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều, trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện, như: Sửa đổi bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; tăng mức phạt tiền tối đa của nhiều lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội…; bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực mới như tín ngưỡng, đối ngoại, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thông tin mạng…; bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt; tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Những thay đổi này so với luật hiện hành đã đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 gồm 8 chương, 74 điều và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022. Luật có nhiều nội dung mới như: Bổ sung hình thức người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bị ngược đãi, quấy rối tình dục; doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động phải có vốn từ 5 tỷ đồng; bổ sung thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; bổ sung thêm danh mục các khu vực cấm đi làm việc ở nước ngoài; quy định cụ thể mức trần tiền dịch vụ….

Với những quy định mới được bổ sung, Luật đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của người lao động Việt Nam đi làm việc ngoài, bảo đảm hài hòa các quy định quản lý Nhà nước với việc thúc đẩy hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên cơ sở nguyên tắc của thị trường.

Tài liệu truy cập tại trang Thông tin điện tử phổ  biến,  giáo  dục  pháp  luật  tỉnh  Đồng  Nai , địa  chỉ: http://pbgdpl.dongnai.gov.vn mục Thông  tin chỉ đạo, điều hành hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://stp.dongnai.gov.vn,mục Văn bản chỉ đạo, điều hành

Zalo
news_detail-news