Tin Tức
Mời thương nhân trong tỉnh cũng như cả nước tham gia Chương trình “Tháng khuyến mại tỉnh Đồng Nai năm 2021” từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 do Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tổ chức

Khi thực hiện hoạt động khuyến mại hưởng ứng Tháng khuyến mại 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành (nộp hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên trang web khuyến  mại của  Sở  Công Thương  Đồng  Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn

HƯỚNG DẪN
Thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại tham gia 
Chương trình “Tháng khuyến mại tỉnh Đồng Nai năm 2021” từ ngày 01/11/2021đến ngày 30/11/2021

I.THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

1.Cách thức thực hiện:Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Thông báo sau:

Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;

Cách 2: Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến  các  SởCông Thương tỉnh Đồng Nai.

Cách 3: Sử Cổng  dịch  vụcông  trực  tuyến  của  tỉnh Đồng  Nai  tại địa  chỉhttps://dichvucong.dongnai.gov.vnhoặc  phần  mềm khuyến  mại  của  SởCông Thương tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn.

Cách  4:  Thực  hiện  tại  Cổng  dịch  vụ  công  quốc  gia  tại  địa  chỉ: https://dichvucong.gov.vn/.

2.Hồ sơ

+ Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

+ Tại số thứ tự 01.Tên chương trình khuyến mại đề nghị ghi rõ nội dung:Tham   gia “Tháng  khuyến  mại  tỉnh  Đồng  Nai  năm  2021”  từ  ngày 01/11/2021đến ngày 30/11/2021sau tên chương trình khuyến mại của thương nhân.

II.ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

1.Cách thức thực hiệnThương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Đăng ký sau:

Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;

Cách  2: Sử Cổng  dịch  vụcông  trực  tuyến  của  tỉnh Đồng  Nai  tại địa  chỉhttps://dichvucong.dongnai.gov.vnhoặc  phần  mềm  khuyến  mại  của  Sở Công Thương tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn.

Cách  3:  Thực  hiện  tại  Cổng  dịch  vụ  công  quốc  gia  tại  địa  chỉ: https://dichvucong.gov.vn/.

2.Hồ sơ

Hồ sơ Đăng ký bao gồm:

-01 bản Đăng ký thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tại số thứ tự 01. Tên chương trình khuyến mại đề nghị ghi rõ nội dung:“Tham   gia “Tháng  khuyến  mại  tỉnh  Đồng  Nai  năm  2021”  từ  ngày 01/11/2021đến ngày 30/11/2021”sau tên chương trình khuyến mại của thương nhân.

- 01 bản Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục  ban  hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiếtvề bằngchứng xác định trúng thưởng;

-01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Zalo
news_detail-news