Tin Tức
Tăng Cường Kiểm Tra, Giám sát Để nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Khuyến Công

Ngày 09/05/2022, Sở Công Thương Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2276/KH-SCT về kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2022 
Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, các hoạt động khuyến công triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thông qua các chương trình, đề án khuyến công đã khuyến khích các cơ sở CNNT thúc đẩy sản xuất, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ,...Phần lớn các đơn vị được hỗ trợ đều có sự phát triển, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.  
 


Căn cứ Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt và Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/04/2019), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tham mưu Sở Công Thương triển khai đăng ký kế hoạch khuyến công hàng năm ngay từ tháng 3 năm trước liền kề năm kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian qua các địa phương chưa chủ động rà soát, đánh giá tình hình hình sản xuất CNNT trên địa bàn để đề ra mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
Một tồn tại nhiều năm của các huyện, thành phố là chưa thật sự chủ động trong thực thi chính sách khuyến công, chủ yếu dựa vào việc triển khai của cơ quan cấp tỉnh là Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp. Báo cáo đăng ký kế hoạch khuyến công của các huyện, thành phố thường trễ và không đạt yêu cầu làm chậm tiến độ tổng hợp kế hoạch khuyến công toàn tỉnh, ảnh hưởng đến việc lập dự toán kinh phí để trình cấp thẩm quyền quyết định giao kinh phí khuyến công hàng năm theo quy định. Do nội dung đăng ký chưa đúng với yêu cầu nên kế hoạch khuyến công toàn tỉnh sau khi được tổng hợp thiếu khả thi, khó đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu chương trình khuyến công đề ra.
Trong hai năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, một số đề án khuyến công được phê duyệt phải đề nghị cắt, điểu chỉnh giảm kinh phí thực hiện hoặc ngừng thực hiện do thiếu đối tượng thụ hưởng. Hiện tại dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng những tác động bất lợi do dịch bệnh để lại khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh sau khi dịch bệnh được vần còn nhiều khó khăn đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ phía nhà nước để phục hồi, từng bước ổn định, thích ứng với thị trường trong tình hình mới hiện nay. 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news