Tin Tức
Triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025

Triền khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 –2025, Sở Công Thương phân công Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch Khuyến công hàng năm, bao gồm việc thực hiện các chính sách khuyến công hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản như:

- Chương trình Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn;

- Chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật;

- Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

- Chương trình nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở công nghiệp nông thônThực hiện Chỉ thịsố 11/CT-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 2025, Sở Công Thương phân công

Zalo
news_detail-news