Tin Tức
Tình hình hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tháng 04/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 05/2022

I. Kết quả thực hiện tháng 4/2022:

1. Kết quả thực hiện công tác khuyến công:

+ Trình các đề án khuyến công địa phương chi tiết năm 2022: tuyên truyền hoạt động khuyến công; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương; nâng cao năng lực quản lý, Tham gia hội chợ triển lãm.

+ Theo dõi các đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở CNNT đã trình năm 2021 và chuyển sang năm 2022.

+  Xây dựng nội dung Bản tin Khuyến công quý I/2022; cập nhật website Trung tâm; thực hiện chuyên đề khuyến công tháng 4/2022 phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.

+ Phối hợp địa phương, cộng tác viên khuyến công triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

+ Tiếp tục triển khai đề án “Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công”: Triển khai nhiệm vụ quý II/2022 đến các cộng tác viên.

+ Tiếp tục duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNTTB và sản phẩm OCOP; Trình Sở Công Thương quy chế quản lý phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Trung tâm.

+ Theo dõi kết quả phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trung tâm năm đầu ổn định (năm 2022) giai đoạn 2022-2026.

+ Theo dõi kết quả trình dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực khuyến công.

+ Thực hiện quy trình mua xe bán tải theo quy định và việc trả trụ sở làm việc tại KP1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Thực hiện thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ không còn giá trị sử dụng.

+ Tham gia đoàn công tác Sở Công Thương làm việc tại các huyện/thành phố về triển khai kế hoạch khuyến công năm 2022.

 

2. Công tác tư vấn phát triển công nghiệp

Tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; lĩnh vực tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát thi công; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – TDT.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết toán công trình, sau khi có thông báo chấp thuận nghiệm thu, bàn giao công trình và đưa vào sử dụng của Sở Xây dựng.

II. Phương hướng công tác tháng 5/2022

1. Công tác khuyến công

Theo dõi kết quả trình các đề án chi tiết từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022, gồm: Tuyên truyền khuyến công; bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương; Nâng cao năng lực quản lý; Hội chợ triển lãm

Thực hiện chuyên đề khuyến công tháng 05/2022. Phát hành Bản tin Khuyến công quý I/2022 và xây dựng đề cương, nội dung Bản tin Khuyến công quý II/2022. Duy trì, cập nhật website Trung tâm.

Tiếp tục theo dõi, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2022-2025 quý II/2022;

Phối hợp địa phương, cộng tác viên khuyến công triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

Theo dõi kết quả trình dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực khuyến công.

Tiếp tục duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNTTB và sản phẩm OCOP; Theo dõi kết quả trình Sở Công Thương quy chế quản lý phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm Trung tâm.

Theo dõi kết quả trình dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực khuyến công.

Theo dõi các đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở CNNT đã trình năm 2021 chuyển sang năm 2022.

Thực hiện thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ không còn giá trị sử dụng.

Thực hiện quy trình mua xe bán tải theo quy định và trả trụ sở làm việc tại KP1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Công tác tư vấn phát triển công nghiệp:

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết toán công trình sau khi có thông báo chấp thuận nghiệm thu, bàn giao công trình và đưa vào sử dụng của Sở Xây dựng.

         Tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; lĩnh vực tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát thi công; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – TDT

Zalo
news_detail-news