Hoạt động tư vấn
Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
hằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) trong các ngành, lĩnh vực, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bền vững, ngày 16/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022, với mục tiêu và nội dung, giải pháp trọng tâm như sau:
a) Mục tiêu kế hoạch:
Thực hiện Chương trình SDNLTK&HQ của tỉnh Đồng Nai trong năm 2022 nhằm đạt các mục tiêu chủ yếu sau:
1. Năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0% - 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng, Trong đó, lượng điện tiêu thụ đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ;
2. Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%;
3. Các mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực như sau:
a) Giao thông vận tải: Tiết kiệm tối thiểu 4,5% tổng tiêu thụ năng lượng toàn lĩnh vực. (∑ TTNL TLV).
b) Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản: Tiết kiệm tối thiểu 4,2% (∑ TTNL TLV).
c) Dịch vụ công cộng: Tiết kiệm tối thiểu 5% (∑ TTNL TLV).
d) Dân dụng sinh hoạt: Tiết kiệm tối thiểu 3,3% (∑ TTNL TLV).
e) Thương mại dịch vụ: Tiết kiệm tối thiểu 3,4% (∑ TTNL TLV).
f) Công nghiệp: Tiết kiệm tối thiểu 7,1% tổng tiêu thụ năng lượng toàn lĩnh vực, Các cơ sở sản xuất công nghiệp đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm.
4. Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với năm 2020, cụ thể như sau:
a) Đối với công nghiệp thép: đạt mức giảm 5,0%.
b) Đối với công nghiệp sản xuất nhựa: đạt mức giảm 4,0%.
c) Đối với công nghiệp xi măng: đạt mức giảm 6,1%.
d) Đối với công nghiệp dệt may: đạt mức giảm 4,8%.
e) Đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát: đạt mức giảm 5,4%.
f) Đối với công nghiệp giấy: đạt mức giảm 6,5%.
5. Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động quảng cáo, chiếu sáng ngoài trời;
6. Đạt được mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% tổng lượng điện năng tiêu thụ trong các cơ quan, công sở Nhà nước;
7. Các cơ sở kinh doanh sản xuất, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tuân thủ các quy định của Luật SDNLTK&HQ; áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến, áp dụng các giải pháp kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất, nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng, tăng cường khai thác tận dụng nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, nước, điện rác).
b) Nội dung và giải pháp thực hiện:
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về SDNLTK&HQ.
+ Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh tổ chức tuyên truyền về SDNLTK&HQ qua băng rôn, khẩu hiệu treo tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Số lượng dự kiến: 300 cái.
+ Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh tổ chức tuyên truyền về SDNLTK&HQ qua pano, bảng hiệu treo tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. Số lượng dự kiến: 09 cái. 2. Tổ chức lớp tập huấn đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng tại cơ sở: Sở Công Thương chủ trì, tổ chức 01 lớp đào tạo kiến thức về xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho các cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ quản lý chung tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh. 
3. Tập huấn, giới thiệu mô hình ESCO về SDNLTK&HQ trong các ngành công nghiệp trọng điểm: Sở Công Thương chủ trì, tổ chức 01 buổi tập huấn, giới thiệu, hướng dẫn áp dụng mô hình ESCO về SDNLTK&HQ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai, các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan triển khai sự kiện Chiến dịch giờ trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
5. Khảo sát, xây dựng cơ sở thông tin về tiêu thụ năng lượng và định mức sử dụng năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm;
6. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị quản lý tòa nhà, công sở, cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp có thành tích tốt trong công tác SDNLTK&HQ và công tác tiết kiệm điện.
c) Tiến độ thực hiện: Quý II, III, IV năm 2022.
d) Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí thực hiện chương trình SDNLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022: 746.654.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi tư ngàn đồng). 
Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
e) Tổ chức thực hiện:
UBND tỉnh yêu cầu các Sở Các Sở, Ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đồng Nai, các cơ quan Báo đài, các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai:
+ Thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc Phê duyệt Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 -2025.
+ Trước ngày 15 tháng 04 năm 2022, các đơn vị xây dựng Kế hoạch SDNLTK&HQ năm 2022 hoặc Kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022 cho đơn vị và gửi về Sở Công Thương để tổng hợp.
+ Quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ; Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022./.
 

 

 
Hình ảnh Pano tuyên truyền về SDNLTK&HQ tại CCN trên địa bàn TP. Biên Hòa

 

Zalo
news_detail-news