Hướng dẫn số 2032/HDHĐ ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Hội Đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop về việc hướng dẫn lập hồ sơ chứng minh các tiêu chí tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đồng Nai
Lượt xem: 756

Thực hiện Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035”. Hội đồng  đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản hướng dẫn lập hồ sơ chứng minh các tiêu chí tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đồng Nai như sau:...

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
ocop_detail-product